Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie výkonu dozoru v oblasti súdnej moci
Citácia
Dozorné orgány nie sú príslušné pre vykonávanie dozoru nad spracovateľskými operáciami na súdoch pri výkone ich súdnej právomoci.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 55, odsek 3
Predmet regulácie Príslušnosť (Článok 55, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88436