Základné informácie o regulácii

Regulácia
Subjekt určený na monitorovanie súladu s kódexom správania
Citácia
Bez toho, aby boli dotknuté úlohy a právomoci príslušného dozorného orgánu podľa článkov 57 a 58, monitorovanie súladu s kódexom správania podľa článku 40 môže vykonávať subjekt, ktorý má primeranú úroveň odborných znalostí vo vzťahu k predmetu úpravy kódexu a na tento účel je akreditovaný príslušným dozorným orgánom.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 41, odsek 1
Predmet regulácie Monitorovanie schválených kódexov správania (Článok 41, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Subjekt určený na monitorovanie súladu s kódexom správania
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fb