Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zosúladenie pravidiel ochrany osobných údajov pre oblasť cirkví a náboženských združení
Citácia
Ak v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia cirkvi a náboženské združenia alebo komunity v niektorom členskom štáte uplatňujú komplexné pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní, tieto pravidlá možno aj naďalej uplatňovať pod podmienkou, že sa zosúladia s týmto nariadením.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IX, Článok 91, odsek 1
Predmet regulácie Povinnosť zachovávať mlčanlivosť (Článok 91, Kapitola IX)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cirkev a náboženské združenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b3