Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výročná správa o činnosti dozorného orgánu
Citácia
Každý dozorný orgán vypracuje výročnú správu o svojich činnostiach, ktorá môže zahŕňať zoznam typov oznámených porušení a typov prijatých opatrení v súlade s článkom 58 ods. 2. Uvedené správy sa predkladajú národnému parlamentu, vláde a iným orgánom určeným právom členského štátu. Správy sa sprístupnia verejnosti, Komisii a výboru.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 59
Predmet regulácie Právomoci (Článok 59, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88433