Článok 35 - Posúdenie vplyvu na ochranu údajov

Typy spracúvania vyžadujúce posúdenie vplyvu – všeobecne
Spolupráca prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Situácie vyžadujúce obligatórne posúdenie vplyvu
Zoznam spracovateľských operácií vyžadujúcich posúdenie vplyvu
Zverejnenie zoznamu spracovateľských operácií nevyžadujúcich posúdenie vplyvu
Mechanizmus konzistentnosti a jeho uplatňovanie
Minimálne obsahové náležitosti posúdenia vplyvu
Posudzovanie dosahu spracovateľských operácií
Získavanie názorov dotknutých osôb alebo ich zástupcov na zamýšľané spracúvanie
Výnimky z povinnosti realizácie posúdenia vplyvu
Situácie vyžadujúce prehodnotenie spracúvania osobných údajov