Základné informácie o regulácii

Regulácia
Získavanie názorov dotknutých osôb alebo ich zástupcov na zamýšľané spracúvanie
Citácia

Prevádzkovateľ sa podľa potreby usiluje získať názory dotknutých osôb alebo ich zástupcov na zamýšľané spracúvanie bez toho, aby bola dotknutá ochrana obchodných alebo verejných záujmov alebo bezpečnosť spracovateľských operácií.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 3, Článok 35, odsek 9
Predmet regulácie Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (Článok 35, Oddiel 3, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88401