Článok 60 - Spolupráca medzi vedúcim dozorným orgánom a inými dotknutými dozornými orgánmi

Spolupráca vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov
Vzájomná spolupráca medzi dozornými orgánmi
Oznamovanie informácií vedúcim dozorným orgánom iným dozorným orgánom
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade nesúhlasu s podanou námietkou
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade súhlasu s podanou námietkou
Záväznosť návrhu rozhodnutia pre dozorné orgány
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade prijatia podanej žiadosti
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade odmietnutia podanej žiadosti
Postup vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov v prípade čiastočného odmietnutia žiadosti
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia
Dôvody aplikácie postupu pre naliehavé prípady
Poskytovanie informácií medzi vedúcim dozorným orgánom a dotknutými dozornými orgánmi