Článok 13 - Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

Informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby
Ďalšie informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby
Informácie poskytované dotknutej osobe pri úmysle prevádzkovateľa spracúvať jej údaje na iný ako pôvodný účel
Výnimky z uplatňovania odsekov 1 až 3 článku 13 nariadenia