Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo dotknutej osoby na opravu jej osobných údajov
Citácia
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 3, Článok 16
Predmet regulácie Právo na opravu (Článok 16, Oddiel 3, Kapitola III)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutá osoba
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88432