Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť preverenia existencie totožných konaní v predmete a subjektoch konania
Citácia

Ak má príslušný súd členského štátu vedomosť o tom, že na súde iného členského štátu prebieha konanie týkajúce sa rovnakej veci spracúvania rovnakým prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, skontaktuje tento súd v inom členskom štáte s cieľom potvrdiť existenciu takýchto konaní.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 81, odsek 1
Predmet regulácie Prerušenie konania (Článok 81, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Súd členského štátu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fe