Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vydanie a obnova certifikácie certifikačnými subjektmi
Citácia
Bez toho, aby boli dotknuté úlohy a právomoci príslušného dozorného orgánu podľa článkov 57 a 58, certifikačné subjekty, ktoré majú primeranú úroveň odborných znalostí vo vzťahu k ochrane údajov, vydajú a obnovia certifikáciu po tom, ako informujú dozorný orgán, aby mu umožnili uplatniť jeho právomoci podľa článku 58 ods. 2 písm. h). Členské štáty zabezpečia, aby boli tieto certifikačné subjekty akreditované jedným či oboma z týchto orgánov:
a) dozorným orgánom, ktorý je príslušný podľa článku 55 alebo 56;
b) národným akreditačným orgánom vymenovaným v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (20) v súlade s EN-ISO/IEC 17065/2012 a s dodatočnými požiadavkami stanovenými dozorným orgánom, ktorý je príslušný podľa článku 55 alebo 56.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 43, odsek 1
Predmet regulácie Certifikácia (Článok 43, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Certifikačný subjekt
Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8840f