Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo na informácie o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov
Citácia

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 2, Článok 15, odsek 2
Predmet regulácie Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (Článok 15, Oddiel 2, Kapitola III)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutá osoba
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8843e