Základné informácie o regulácii

Regulácia
Miestna príslušnosť na podanie sťažnosti dozornému orgánu
Citácia

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 77, odsek 1
Predmet regulácie Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Článok 77, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutá osoba
Nepriama povinnoť Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88414