Článok 5 - Zásady spracúvania osobných údajov

Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
Zásada obmedzenia účelu
Zásada minimalizácie údajov
Zásada správnosti
Zásada minimalizácie uchovávania
Zásada uchovania integrity a dôvernosti
Zásada zodpovednosti prevádzkovateľa za súlad s čl. 5 ods. 1