Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dôvody odobratia akreditácie
Citácia
Príslušný dozorný orgán odoberie akreditáciu subjektu uvedenému v odseku 1, ak nie sú splnené podmienky na akreditáciu alebo sa podmienky na akreditáciu už viac neplnia, alebo ak kroky podniknuté týmto subjektom sú v rozpore s týmto nariadením.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 41, odsek 5
Predmet regulácie Monitorovanie schválených kódexov správania (Článok 41, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fb