Článok 25 - Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov

Primerané technické a organizačné opatrenia na účinnú ochranu osobných údajov
Opatrenia prevádzkovateľa na zabezpečenie zásad a pravidiel štandardného spracúvania osobných údajov
Schválený certifikačný mechanizmus a preukazovanie súladu s požiadavkami nariadenia