Článok 52 - Nezávislosť

Nezávislosť činnosti dozorného orgánu
Nezávislosť členov dozorného orgánu pri plnení úloh
Povinnosť členov dozorného orgánu zdržať sa konania nezlučiteľného s ich úlohami
Povinnosť zabezpečiť podmienky pre výkon činnosti dozorného orgánu
Zabezpečenie podmienok pre výber personálu dozorného orgánu
Zabezpečenie nezávislej finančnej kontroly a samostatného verejného rozpočtu