Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zabezpečenie nezávislej finančnej kontroly a samostatného verejného rozpočtu
Citácia
Každý členský štát zabezpečí, aby každý dozorný orgán podliehal finančnej kontrole, ktorá neovplyvní jeho nezávislosť, a aby mal samostatný verejný ročný rozpočet, ktorý môže byť súčasťou celkového štátneho alebo národného rozpočtu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 52, odsek 6
Predmet regulácie Dozorný orgán (Článok 52, Oddiel 1, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Nepriame právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b8