Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky akreditácie certifikačných subjektov
Citácia
Certifikačné subjekty uvedené v odseku 1 sú akreditované v súlade s uvedeným odsekom, len ak:
a) preukázali svoju nezávislosť a odborné znalosti vo vzťahu k predmetu certifikácie k spokojnosti príslušného dozorného orgánu;
b) zaviazali sa rešpektovať kritéria uvedené v článku 42 ods. 5 a schválené dozorným orgánom, ktorý je príslušný orgán podľa článku 55 alebo 56, alebo schválené výborom podľa článku 63;
c) stanovili postupy na vydávanie, pravidelné preskúmanie a odoberanie certifikácie, pečatí a značiek ochrany údajov;
d) stanovili postupy a štruktúry na vybavovanie sťažností týkajúcich sa porušení certifikácie alebo spôsobu, akým bola alebo je certifikácia vykonávaná prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, a tieto postupy a štruktúry spravili transparentnými pre dotknuté osoby a verejnosť, a
e) preukázali k spokojnosti príslušného dozorného orgánu, že ich úlohy a povinnosti nevedú ku záujmov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 43, odsek 2
Predmet regulácie Certifikácia (Článok 43, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Dozorný orgán ktorý je príslušný podľa článku 55 alebo 56 nariadenia
Národný akreditačný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8840f