Základné informácie o regulácii

Regulácia
Fakultatívne určenie zodpovednej osoby
Citácia
V iných prípadoch, ako sú prípady uvedené v odseku 1, zodpovednú osobu môže určiť alebo, ak sa to vyžaduje v práve Únie alebo v práve členského štátu, určí prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov. Zodpovedná osoba môže konať v mene takýchto združení a iných subjektov zastupujúcich prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 37, odsek 4
Predmet regulácie Určenie zodpovednej osoby (Článok 37, Oddiel 4, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8844a