Kapitola IX - Ustanovenia o osobitných situáciách spracúvania

Článok 85 - Spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie

Harmonizácia práva na ochranu osobných údajov s inými právnymi oblasťami
Spracúvanie údajov na žurnalistické účely alebo na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 85 ods. 2 nariadenia

Článok 86 - Spracúvanie a prístup verejnosti k úradným dokumentom

Prístup k osobným údajom v úradných dokumentoch

Článok 87 - Spracúvanie národného identifikačného čísla

Spracúvanie národného identifikačného čísla

Článok 88 - Spracúvanie v súvislosti so zamestnaním

Pravidlá spracúvania osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
Osobitné ustanovenia k spracúvaniu osobných údajov v rámci skupiny podnikov
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 88 ods. 1 nariadenia

Článok 89 - Záruky a odchýlky týkajúce sa spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely

Primerané záruky v rámci spracúvania osobných údajov vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely archivácie vo verejnom záujme
Obmedzenie výnimiek uvedených v čl. 89 ods. 2 a 3 nariadenia na iné účely spracúvania

Článok 90 - Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

Právomoci dozorných orgánov v zmysle článku 58 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v súvislosti s čl. 90 ods. 1 nariadenia

Článok 91 - Existujúce pravidlá ochrany údajov cirkví a náboženských združení

Zosúladenie pravidiel ochrany osobných údajov pre oblasť cirkví a náboženských združení
Dozorný orgán pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov v cirkvách a náboženských združeniach