Základné informácie o regulácii

Regulácia
Harmonizácia práva na ochranu osobných údajov s inými právnymi oblasťami
Citácia
Členské štáty právnymi prepismi zosúladia právo na ochranu osobných údajov podľa tohto nariadenia s právom na slobodu prejavu a právom na informácie vrátane spracúvania na žurnalistické účely a na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IX, Článok 85, odsek 1
Predmet regulácie Spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie (Článok 85, Kapitola IX)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883d3