Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obligatórne určenie zodpovednej osoby u prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
Citácia

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ určia zodpovednú osobu v každom prípade, keď:
a) spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci;
b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu; alebo
c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov podľa článku 9 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 37, odsek 1
Predmet regulácie Určenie zodpovednej osoby (Článok 37, Oddiel 4, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8844a