Kapitola VI - Nezávislé dozorné orgány

Článok 51 - Dozorný orgán

Určenie dozorného orgánu
Činnosť dozorného orgánu
Určenie dozorného orgánu na účely zastupovania v Európskom výbore na ochranu údajov
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle Kapitoly VI nariadenia

Článok 52 - Nezávislosť

Nezávislosť činnosti dozorného orgánu
Nezávislosť členov dozorného orgánu pri plnení úloh
Povinnosť členov dozorného orgánu zdržať sa konania nezlučiteľného s ich úlohami
Povinnosť zabezpečiť podmienky pre výkon činnosti dozorného orgánu
Zabezpečenie podmienok pre výber personálu dozorného orgánu
Zabezpečenie nezávislej finančnej kontroly a samostatného verejného rozpočtu

Článok 53 - Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu

Vymenúvanie členov dozorného orgánu
Základné požiadavky na člena dozorného orgánu
Zánik povinností člena dozorného orgánu
Odvolanie člena dozorného orgánu

Článok 54 - Pravidlá zriadenia dozorného orgánu

Pravidlá pre určovanie úloh, povinností, a požiadaviek na členov dozorného orgánu
Povinnosť mlčanlivosti členov a personálu dozorného orgánu

Článok 55 - Príslušnosť

Príslušnosť dozorného orgánu na plnenie úloh
Výnimky z uplatňovania čl. 56 nariadenia
Obmedzenie výkonu dozoru v oblasti súdnej moci

Článok 56 - Príslušnosť hlavného dozorného orgánu

Určenie príslušnosti vedúceho dozorného orgánu v súlade s čl. 60 nariadenia
Právo dozorného orgánu v kontexte podanej sťažnosti
Povinnosti dozorného orgánu po prijatí sťažnosti podľa ods. 2 čl. 56 nariadenia
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o prevzatí prípadu
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o odmietnutí prípadu
Postavenie vedúceho dozorného orgánu pri cezhraničnom spracúvaní

Článok 57 - Úlohy

Pôsobnosť dozorného orgánu na svojom území
Mechanizmy zjednodušenia podávania sťažností
Zásada bezplatného plnenia úloh dozorného orgánu pre dotknutú osobu
Právo dozorného orgánu požadovať primeraný poplatok

Článok 58 - Právomoci

Vyšetrovacie právomoci dozorného orgánu
Nápravné právomoci dozorného orgánu
Povoľovacie a poradné právomoci dozorného orgánu
Výkon právomocí udelených dozornému orgánu
Právomoc dozorného orgánu upozorniť justičné orgány na porušovanie nariadenia
Implementácia dodatočných právomocí pre dozorný orgán

Článok 59 - Správy o činnosti

Výročná správa o činnosti dozorného orgánu