Základné informácie o regulácii

Regulácia
Postavenie vedúceho dozorného orgánu pri cezhraničnom spracúvaní
Citácia
Vedúci dozorný orgán je jediným partnerom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v súvislosti s cezhraničným spracúvaním vykonávaným týmto prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 56, odsek 6
Predmet regulácie Príslušnosť hlavného dozorného orgánu (Článok 56, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Vedúci dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b4