Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právomoc dozorného orgánu upozorniť justičné orgány na porušovanie nariadenia
Citácia

Každý členský štát prostredníctvom právnych predpisov stanoví, že jeho dozorný orgán má právomoc upozorniť justičné orgány na porušenia tohto nariadenia a prípadne začať súdne konanie alebo sa na ňom inak zúčastniť s cieľom presadiť dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 58, odsek 5
Predmet regulácie Právomoci (Článok 58, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Dozorný orgán
Nepriama povinnoť Súd členského štátu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88433