Článok 92 - Vykonávanie delegovania právomocí

Právomoc Komisie prijímať delegované akty
Lehota na prijatie delegovaných aktov podľa uvedené v článku 12 ods. 8 a článku 43 ods. 8 nariadenia
Subjekty oprávnené odvolať osobitné právomoci Komisie
Oznamovanie delegovaného aktu
Nadobudnutie účinnosti delegovaného aktu