Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovedná osoba a plnenie iných úloh
Citácia
Zodpovedná osoba môže plniť iné úlohy a povinnosti. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zabezpečia, aby žiadna z takýchto úloh alebo povinností neviedla ku konfliktu záujmov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 38, odsek 6
Predmet regulácie Postavenie zodpovednej osoby (Článok 38, Oddiel 4, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Zodpovedná osoba
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883be