Kapitola VIII - Prostriedky nápravy, zodpovednosť a sankcie

Článok 77 - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Miestna príslušnosť na podanie sťažnosti dozornému orgánu
Informačná povinnosť dozorného orgánu po prijatí sťažnosti

Článok 78 - Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu

Právo fyzickej alebo právnickej osoby na súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu
Možnosti využitia súdneho prostriedku nápravy dotknutou osobou v kontexte podanej sťažnosti
Miestna príslušnosť súdov na podanie návrhu na začatie konania proti dozornému orgánu
Postúpenie stanoviska alebo rozhodnutia príslušnému súdnemu orgánu

Článok 79 - Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi

Právo dotknutej osoby na súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
Miestna príslušnosť súdu na podanie návrhu na začatie konania proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi

Článok 80 - Zastupovanie dotknutých osôb

Zastupovanie dotknutej osoby neziskovým subjektom, organizáciou alebo združením
Extenzia práv a poverení pre neziskové subjekty, organizácie alebo združenia zo strany členského štátu

Článok 81 - Prerušenie konania

Povinnosť preverenia existencie totožných konaní v predmete a subjektoch konania
Prerušenie konania súdom, ktorý nezačal konať ako prvý
Osobitné ustanovenia o príslušnosti súdov vo veci totožných konaní

Článok 82 - Právo na náhradu škody a zodpovednosť

Náhrada škody za spôsobenú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu
Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za škodu
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu
Solidárna zodpovednosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
Nárok na náhradu škody
Príslušnosť súdu vo veci podania návrhu na náhradu škody

Článok 83 - Všeobecné podmienky ukladania správnych pokút

Základné zásady ukladania správnych pokút
Skutočnosti vplývajúce na rozhodnutie o uložení a výške správnej pokuty
Zásady pre stanovenie maximálnej výšky správnej pokuty
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 10 000 000,- EUR
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 20 000 000,- EUR
Pokuty za nesplnenie príkazu podľa čl. 58 ods. 2 nariadenia
Úprava pravidiel ukladania pokút
Právomoc dozorného orgánu a primerané procesné záruky
Aplikácia sankčného mechanizmu pri absencii inštitútu správnych pokút

Článok 84 - Sankcie

Osobitné pravidlá pre iné sankcie v prípade porušenia nariadenia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 84 ods. 1 nariadenia