Základné informácie o regulácii

Regulácia
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 10 000 000,- EUR
Citácia
Za porušenia nasledujúcich ustanovení sa podľa odseku 2 uložia správne pokuty až do výšky 10 000 000 EUR, alebo v prípade podniku až do výšky 2 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia:
a) povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa článkov 8, 11, 25 až 39 a 42 a 43;
b) povinnosti certifikačného subjektu podľa článkov 42 a 43;
c) povinnosti monitorujúceho subjektu podľa článku 41 ods. 4.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 83, odsek 4
Predmet regulácie Všeobecné podmienky ukladania správnych pokút (Článok 83, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Sankcia
Druh regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Certifikačný subjekt
Monitorujúci subjekt
Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8841b