Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo dotknutej osoby na súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
Citácia

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek dostupný správny alebo mimosúdny prostriedok nápravy vrátane práva na podanie sťažnosti dozornému orgánu podľa článku 77, každá dotknutá osoba má právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov v rozpore s týmto nariadením došlo k porušeniu jej práv ustanovených v tomto nariadení.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 79, odsek 1
Predmet regulácie Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi (Článok 79, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88402