Článok 83 - Všeobecné podmienky ukladania správnych pokút

Základné zásady ukladania správnych pokút
Skutočnosti vplývajúce na rozhodnutie o uložení a výške správnej pokuty
Zásady pre stanovenie maximálnej výšky správnej pokuty
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 10 000 000,- EUR
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 20 000 000,- EUR
Pokuty za nesplnenie príkazu podľa čl. 58 ods. 2 nariadenia
Úprava pravidiel ukladania pokút
Právomoc dozorného orgánu a primerané procesné záruky
Aplikácia sankčného mechanizmu pri absencii inštitútu správnych pokút