Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v kontexte zrušenia obmedzenia spracúvania
Citácia

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 3, Článok 18, odsek 3
Predmet regulácie Právo na obmedzenie spracúvania (Článok 18, Oddiel 3, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8842d