Článok 9 - Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov

Zákaz spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
Výnimky zo zákazu spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
Ustanovenia k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov na účely podľa čl. 9, ods. 2, písm. h) nariadenia
Možnosti aplikácie dodatočných podmienok vrátane obmedzení