Základné informácie o regulácii

Regulácia
Štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Citácia
Bez toho, aby tým bola dotknutá individuálna zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, zmluva alebo iný právny akt uvedené v odsekoch 3 a 4 tohto článku sa môžu vcelku alebo sčasti zakladať na štandardných zmluvných doložkách uvedených v odsekoch 7 a 8 tohto článku, a to aj v prípadoch, keď sú súčasťou certifikácie udelenej prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi podľa článkov 42 a 43.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 28, odsek 6
Predmet regulácie Sprostredkovateľ (Článok 28, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883d0