Článok 12 - Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby

Opatrenia prevádzkovateľa s cieľom poskytovania informácií dotknutej osobe
Podpora výkonu práv dotknutej osoby
Informácie o opatreniach na základe čl. 15 až 22 nariadenia a príslušné súvisiace lehoty
Povinnosti prevádzkovateľa ak neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby
Oprávnenia prevádzkovateľa v kontexte neopodstatnených alebo neprimeraných žiadostí dotknutej osoby
Požadovanie dodatočných informácií zo strany prevádzkovateľa
Možnosti poskytovania informácií podľa čl. 13 a 14 nariadenia
Oprávnenie Komisie v kontexte článku 92 nariadenia