Základné informácie o regulácii

Regulácia
Poskytovanie podpory pri implementácii certifikačných mechanizmov
Citácia
Členské štáty, dozorné orgány, výbor a Komisia podporia, predovšetkým na úrovni Únie, zavedenie certifikačných mechanizmov ochrany údajov a pečatí a značiek ochrany údajov na účely preukázania súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o spracovateľské operácie vykonávané prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi. Zohľadnia sa osobitné potreby mikropodnikov a malých a stredných podnikov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 42, odsek 1
Predmet regulácie Certifikácia (Článok 42, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Dozorný orgán
Európsky výbor pre ochranu údajov
Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88406