Článok 41 - Monitorovanie schválených kódexov správania

Subjekt určený na monitorovanie súladu s kódexom správania
Podmienky akreditácie subjektu určeného na monitorovanie súladu s kódexom správania
Predkladanie návrhu kritérií na akreditáciu príslušným dozorným orgánom
Prijatie opatrení pri porušení kódexu prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom
Dôvody odobratia akreditácie
Obmedzenie uplatňovania čl. 41 nariadenia vo vzťahu k orgánom verejnej moci a verejnoprávnym subjektom