Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky akreditácie subjektu určeného na monitorovanie súladu s kódexom správania
Citácia
Subjekt uvedený v odseku 1 môže byť akreditovaný na monitorovanie dodržiavania kódexu správania, ak tento subjekt:
a) preukázal svoju nezávislosť a odborné znalosti vo vzťahu k predmetu úpravy kódexu k spokojnosti príslušného dozorného orgánu;
b) stanovil postupy, ktoré mu umožňujú posúdiť oprávnenosť dotknutých prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, pokiaľ ide o uplatňovanie kódexu, monitorovať, ako dodržiavajú ustanovenia kódexu a pravidelne preskúmavať jeho fungovanie;
c) stanovil postupy a štruktúry na vybavovanie sťažností týkajúcich sa porušení kódexu alebo spôsobu, akým bol alebo je kódex vykonávaný prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, a na dosiahnutie transparentnosti týchto postupov a štruktúr pre dotknuté osoby a verejnosť, a
d) preukázal k spokojnosti príslušného dozorného orgánu, že jeho úlohy a povinnosti nevedú ku konfliktu záujmov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 41, odsek 2
Predmet regulácie Monitorovanie schválených kódexov správania (Článok 41, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Subjekt určený na monitorovanie súladu s kódexom správania
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fb