Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimky z povinnosti prevádzkovateľa poskytovať informácie podľa čl. 14 ods. 1 až 4 nariadenia
Citácia

Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom:
a) dotknutá osoba má už dané informácie;
b) sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky a záruky podľa článku 89 ods. 1, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania. V takých prípadoch prijme prevádzkovateľ vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti;
c) sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo
d) v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom Únie alebo právom členského štátu vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu.

Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Článok 14, Oddiel 2, odsek 5
Predmet regulácie Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby (Článok 14, Oddiel 2, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88441