Článok 15 - Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Právo dotknutej osoby získať potvrdenie o spracovaní jej osobných údajov
Právo na informácie o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov
Povinnosť poskytnúť dotknutej osobe kópiu osobných údajov
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných