Základné informácie o regulácii

Regulácia
Implementácia kritérií pre akreditáciu certifikačných subjektov
Citácia
Akreditácia certifikačných subjektov podľa odsekov 1 a 2 tohto článku sa uskutoční na základe kritérií schválených dozorným orgánom, ktorý je príslušný podľa článku 55 alebo 56, alebo kritérií schválených výborom podľa článku 63. V prípade akreditácie podľa odseku 1 písm. b) tohto článku dopĺňajú tieto požiadavky tie požiadavky, ktoré sa stanovujú v nariadení (ES) č. 765/2008, a technické pravidlá, ktorými sa opisujú metódy a postupy certifikačných subjektov..
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 43, odsek 3
Predmet regulácie Certifikácia (Článok 43, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Certifikačný subjekt
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8840f