Základné informácie o regulácii

Regulácia
Stanovenie certifikačných požiadaviek a kritérií Komisiou
Citácia
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 92 prijímať delegované akty s cieľom bližšie určiť požiadavky, ktoré sa majú zohľadniť pri certifikačných mechanizmoch ochrany údajov uvedených v článku 42 ods. 1.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 43, odsek 8
Predmet regulácie Certifikácia (Článok 43, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8840f