Kapitola X - Delegované akty a vykonávacie akty

Článok 92 - Vykonávanie delegovania právomocí

Právomoc Komisie prijímať delegované akty
Lehota na prijatie delegovaných aktov podľa uvedené v článku 12 ods. 8 a článku 43 ods. 8 nariadenia
Subjekty oprávnené odvolať osobitné právomoci Komisie
Oznamovanie delegovaného aktu
Nadobudnutie účinnosti delegovaného aktu

Článok 93 - Postup výboru

Spolupráca Komisie a výboru ustanoveného v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011
Uplatňovanie čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011
Uplatňovanie čl. 5 v spojení s čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011