Základné informácie o regulácii

Regulácia
Možnosti preukazovania súladu subjektmi, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje
Citácia
Okrem dodržiavania predpisov prevádzkovateľmi alebo sprostredkovateľmi, ktorí podliehajú tomuto nariadeniu, sa môžu stanoviť v oblasti ochrany údajov certifikačné mechanizmy, pečate alebo značky schválené podľa odseku 5 tohto článku s cieľom preukázať existenciu primeraných záruk zabezpečených prevádzkovateľmi alebo sprostredkovateľmi, na ktorých sa toto nariadenie podľa článku 3 nevzťahuje, v rámci prenosov osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám podľa podmienok uvedených v článku 46 ods. 2 písm. f). Takíto prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia môžu prijať záväzné a vykonateľné záväzky prostredníctvom zmluvných alebo iných právne záväzných nástrojov, aby uplatnili uvedené primerané záruky, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 42, odsek 2
Predmet regulácie Certifikácia (Článok 42, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ na ktorého sa nevzťahuje nariadenie
Sprostredkovateľ na ktorého sa nevzťahuje nariadenie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88406