Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zásady poskytovania informácií podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia
Citácia

Prevádzkovateľ poskytne informácie uvedené v odsekoch 1 a 2:
a) v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú;
b) ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou; alebo
c) ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi, najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú.

Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 2, Článok 14, odsek 3
Predmet regulácie Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby (Článok 14, Oddiel 2, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88441