Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimka z povinností, ustanovených v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia
Citácia
Povinnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na podnik alebo organizáciu, ktorá zamestnáva menej ako 250 osôb, pokiaľ nie je pravdepodobné, že spracúvanie, ktoré vykonáva, povedie k riziku pre práva a slobody dotknutej osoby, pokiaľ je toto spracúvanie príležitostné alebo nezahŕňa osobitné kategórie údajov podľa článku 9 ods. 1 alebo osobných údajov týkajúcich sa uznaní viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 30, odsek 5
Predmet regulácie Záznamy o spracovateľských činnostiach (Článok 30, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Podnik alebo organizácia ktorá zamestnáva menej ako 250 osôb
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88419