Základné informácie o regulácii

Regulácia
Záruky sprostredkovateľa za prijatie primeraných opatrení pri spracúvaní osobných údajov
Citácia

Ak sa má spracúvanie uskutočniť v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky tohto nariadenia a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 28, odsek 1
Predmet regulácie Sprostredkovateľ (Článok 28, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883d0