Dozorné orgány v spoločnej operácii

Práva

Názov regulácie
Prijatie predbežného opatrenia pri nesplnení povinnosti podľa čl. 62 ods. 2 druhá veta nariadenia