Vedúci dozorný orgán

Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosti dozorného orgánu po prijatí sťažnosti podľa ods. 2 čl. 56 nariadenia
Spolupráca vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov
Oznamovanie informácií vedúcim dozorným orgánom iným dozorným orgánom
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade nesúhlasu s podanou námietkou
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade súhlasu s podanou námietkou
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade prijatia podanej žiadosti
Postup vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov v prípade čiastočného odmietnutia žiadosti
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia
Poskytovanie informácií medzi vedúcim dozorným orgánom a dotknutými dozornými orgánmi
Činnosť vedúceho alebo iného dozorného orgánu po prijatí konečného rozhodnutia


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o prevzatí prípadu


Práva

Názov regulácie
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o odmietnutí prípadu
Vzájomná spolupráca medzi dozornými orgánmi


Nepriame práva

Názov regulácie
Povinnosti dozorného orgánu po prijatí sťažnosti podľa ods. 2 čl. 56 nariadenia
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia
Poskytovanie informácií medzi vedúcim dozorným orgánom a dotknutými dozornými orgánmi
Lehota na prijatie rozhodnutia podľa čl. 65 ods. 1 nariadenia


Vymedzenia

Názov regulácie
Postavenie vedúceho dozorného orgánu pri cezhraničnom spracúvaní